Žít v souladu s celkem, jehož jsme součástí

Ve světě, ve kterém my jako lidské bytosti žijeme, souvisí všechno se vším, platí vesmírné zákony, které se projevují na různých úrovních, jako zákony přírodní, duchovní, ……. všechny tyto zákony jsou navzájem v souladu, jen nám lidem, kteří máme velice omezené schopnosti vnímání a chápání, se jejich projevy mohou jevit zdánlivě jako v protikladu. Hmotu a ducha vidíme jako dvě proti sobě stojící entity, ne jako dva různé projevy reality, které spoluvytvářejí jeden jediný celek. Je to důsledek nesprávného používání našich možností, který je po mnoho a mnoho generací nejen opakován, ale opakováním vlastně zesilován. Důsledkem tohoto vnímání a chápání je potom myšlenkový vzorec, který neustále v mnoha oblastech života staví věci proti sobě, neumí vidět souvislosti a vývoj jednotlivce i celého lidstva a vesmíru v širších souvislostech a v celistvosti.

Právě vnímání života a jeho projevů v oddělenosti, ne v ucelenosti, vede k chybmým myšlenkovým vzorcům, postojům, k pocitům strachu, osamělosti a ztrátě energie na všech ůrovních, na úrovni myšlenkové, citové, fyzické i duchovní.

Vesmír, jehož jsme součástí je sám o sobě dokonalý, kdyby nebyl dokonalý, neexistoval by tak dlouho a nevyskytovalo by se v něm tolik úžasných různorodých forem života na všech úrovních. Příroda, tak jak ji známe na naší planetě je dokonalá, vše v ní má svoji funkci, svoje místo. I my lidé, v ní máme svoje místo, jsme její součástí. Ano, jsme její součástí, pouze součástí, přírodu jsme nevytvořili, nevlastníme ji, máme možnost z ní čerpat to, co potřebujeme ke svému životu, ale nemá to být na její úkor. Stačí použít zdravý rozum a uvědomit si, že pokud zničíme přírodu, nepřežijeme to jako lidský druh. Pokud ale zmizíme z povrchu zemského my lidé, přírodě se spíše uleví, ale ptáci, zvířata, rostliny, vody, ….. těm lidé chybět nebudou. Když se my jako lidé, začneme více vnímat jako součást přírody, vesmíru, budeme podle toho i konat, bude to především v náš prospěch. Zde se uplatňuje jeden z vesmírných zákonů, který praví: Nedělej druhému to, co bys ty nechtěl, aby on dělal tobě. Nechtěli bychom bychom přece, aby se k nám někdo choval destruktivně, tudíž ani my se nemáme chovat destruktivně k přírodě.

Vesmírné zákony jsou jednoduché, logické a platí ve všech oblastech života stejně. Jen si to uvědomovat a konat v souladu s nimi.

Osm vesmírných principů:

1. Princip relativity….vyjádřen v principu jin-jang…. jedno obsahuje druhé, jejich vzájemné setkávání  vytváří rovnováhu …. vyjadřuje se také v principu duality a polarity…. jde vždy o vztah, dokonalý je tehdy, když se obě síly dostanou do rovnováhy

2. Princip sjednocení protikladů…všechny protiklady mohou být překonány právě jejich sjednocením… například dva protiklady – muž a žena svým spojením zplodí dítě….Rovnováha …rovnoramenný trojúhelník , jehož tři strany se spojují v jediném bodě představuje nejjednodušší geometrický tvar.Trojice….. starodávný symbol Caducea, zobrazuje dva hady obtočené kolem jedné hole…vyjadřuje tak vzájemnou hru a harmonii  protikladů i jejich splynutí v celistvosti.Triády…. fyzický svět se projevuje v hranicích trojrozměrného prostoru.Na základě vnímání protikladů můžeme dospět k harmonii… světlo si uvědomujeme jen prostřednictvím vnímání tmy, teplo prostřednictvím vnímání chladu, smutek prostřednictvím prožitku radosti …. a naopak…Vlny…každá vlna stoupá, vrcholí a následně klesá a vytváří tak zároveň novou vlnu.. 

3. Princip rezonance……jak nahoře, tak dole.

4.Princip zrcadlení….na úrovni vibrací přitahujeme lidi a události se stejnou frekvencí jako sami máme, byť se nám to často zdá zcela opačné

5. Princip změny…….vše neustále plyne, vše se neustále mění, nic nezůstává stejné

6.Princip příčiny a následku…..každá akce vyvolá nějakou reakci, a tato reakce je zároveň akcí, která vyvolá další reakci…..

7.Princip zachování energie….nic nemůže zmizet, jen to může změnit formu

8. Princip souhlasu…..neboli přijetí, smíření,….tento princip od nás vyžaduje, abychom za vše, co se nám děje, převzali odpovědnost, abychom se vnímali jako součást celku a podle toho konali

 

 

|