ROK 2020, co nám asi přinese…

Rok 2020  energeticky v sobě nese vlastně čtyři číslovky 2….. proč čtyři, když vidíme jen dvě?

Ano, dvě jsou ve viditelné rovině, ty jsou velice silné a působí na fyzické úrovni.

Dvě jsou skryté, to jsou ty „nuly“… ty v sobě nesou energii číslic stojících před nimi.

Dvojka v sobě má energii harmonie, spolupráce, porozumění, schopnosti vnímat věci a události nejen z vlastního hlediska, ale i z hlediska druhého.

Když sečteme dvojky viditelné, máme 4.

Čtyřka je energie pořádku, řádu, opak chaosu. Ovšem nejde jen o řád, který si vytváříme my lidé, naše lidské právo, náš pohled na spravedlnost, ale především Řád Vyšší, řád Vesmíru, Přirody, Boží řád. 

Když sečteme všechny dvojky v letopočtu, máme 8.

Osmička je energií Božího Požehnání. Babička říkávala: Koho má Pán Bůh rád, toho zkouškami obdařuje. A vždy nám nakládá to, co uneseme. Tak máme za zkoušky děkovat a přijímat je jako výzvu k posunu vpřed.

Bude to rok zcela jistě velice zajmavý. Když budeme respektovat v každodenním životě jeho energie, budeme se učit spolupracovat, domlouvat se, dodržovat pravidla, smlouvy a zákony lidské, a nebudeme se protivit vůli Vyšší, potom bude pro nás opravdu Požehnáním tento rok prožívat.

Pokud bude vítězit naše sobectví, touha po osobním prospěchu a zisku, bude nás energie tohoto roku nutit často asi drsně ke změně. Jak jednotlivce, tak rodiny, skupiny, státy i celé lidstvo.

Jsme jen malou  součástí něčeho tak dokonalého, jímž je Život, Stvoření. Když toto s Pokorou a Vděčností přijmeme a budeme podle toho žít, budeme podle toho uspokojovat své potřeby a přání, bude náš život celkem příjemný. 

Malé moto k meditacím v roce 2020:

Prosím o sílu prožívat kadý den jako zázrak, prosím o schopnost  pociťovat vděčnost za každodenní maličkosti. Kéž dostávám ne to, co chci, ale to co potřebuji. Kéž pociťuji sounáležitost s ostatními, se všemi bytostmi, s přírodou a celým Stvořením. Amen