Archives

Novoroční poselství 2018 Dejvá Li

Milovaní,

rok 2017 skončil a to co s sebou přinesl bude pokračovat i v roce 2018: je to úkol učit se nakládat s energiemi.

Energie jsou celý váš život, vše co vnímáte, prožíváte jsou energie. Jen si to často neuvědomujete, nejste schopni to cítit tedy ani ovlivňovat. A potom svoji energii nevědomě předáváte něčemu, nebo někomu, kdo ji využívá a to nikoliv ve prospěch váš či celku, ale pouze pro sebe, pro své egoistické záměry a cíle.

Nikdo vám energii nevezme, to není možné. Vy se jí sami vzdáváte, protože se zaměřujete na nepodstatné věci a záležitosti. Protože necháváte energii unikat skrze zbytečnosti.

Zkuste v roce novém více času věnovat tomu, abyste se učili energii vnímat, rozenávat a nakládat jí smysluplně.

Energie jsou vaše myšlenky, energie jsou vaše emoce,energie jsou vaše slova, energie jsou vaše činy. Energie je váš každý váš nádech a výdech, každý váš pohyb, spánek, bdění. Energie je voda, kterou pijete, kterou se myjete. Energie je potrava, kterou přijímáte a kterou často plýtváte. Energie je čas, kterého si nevážíte.

Opravdovostí, pokorou, tolerancí , vděčností energii získáváte. Strachem, zlobou, závistí, odsuzováním, pýchou a sobectvím energii zrtácíte. Je na vás pro co rozhodnete, jste svobodní jak s energií budete nakládat.

S Láskou Dejvá Li.

 

 

Poselství Dejvá Li 8.2.2017

Poselství duchovního průvodce Dejvá Li 8.2.2017

Milovaní, 

je nedlouho po začátku dalšího  kalendářního roku a za chvíli začne dalšíí rok astrolgický.. tedy je to i počátek další etapy Vašeho Života… počátek je vždy důležitý, protože tak jak něco začnete, jakou energii mentální, emoční i fyzickou vložíto do začátku, tak bude tato energie ovlivňovat celou tu etapu…. jste součástí Přírody, jejich cyklů a jejích zákonitostí, jste součástí Vesmíru a jeho cyklů a zákonitostí… na to nezapomínejte, přestože cykly  a zákony nastavené Vámi lidmi jsou pro Vás zřetelnější, jsou tyto lidské cykly a zákony podřízeny těm Vyšším, Přírodním a Vesmírným….

Příroda je velice silná, Matka Země je velice silná, můžete se pokoušet Přírodu ovládnout, Matku Zemi jen využívat, ale v konečném důsledku Vám takové činění neprospěje, možná jen chvilkově, zdánlivě, ale celkově nikoliv… na to prosím nezapomínejte…

V přírodě, když zdravé semeno padne do úrodné půdy, vyroste silná zdravá bylina, květina, strom… v přírodě. když se narodí zdravé silné mládě, je dobře vedené k samostatnosti a přirozeně vedené smečkou, vyroste silný zdravý jedinec… když Vy zasejete  zdravé semeno dobře připraveni, do úrodné půdy, budete se pečlivě a láskyplně starat o to co jste zaseli, budete raspektovat přírodu a její zákonitosti, máte velikou šanci sklidit zdravou, dobrou úrodu… a to i symbolicky… nezapomeňte . co zasejete, to sklidíte…. 

Nezapomínejte se k Matce Zemi chovat jako dobré děti k láskyplnému rodiči, neberte jen, dávejte Matce Zemi zpět…. chovejte se k ní citlivě, šetrně, pečujte o ni… Matka Země Vám dává možnost vytvářet si zde domov, dává Vám obživu, dává Vám spoustu možností radosti a poznání…. a nic za to nechce, ale zcela jistě  Vaše vděčnost a pokora ji vždy potěší a prospěje Vám i jí….

Je čas zastavit se, zamyslet se, procítit sám sebe a potom si vytvářet plán, vizi toho, co zasejete, co započnete s nástupem Jara, nového přírodního cyklu….nestačí ale jen snít o setbě, nestěčí jen zaset, ale musíte se o to jste zaseli starat, pečovat o to…

Začít znovu, s čerstvou  mladou energií je veliký Dar, který nám dává  každé Jaro…. začít se chovat k sobě, k druhým Láskyplně, být svobodný a zodpovědný, učit se pociťovat a vyjadřovat Vděk, učit se žít v souladu s Vyššími Zákony:

Nedělej druhému to, co ty nechceš aby on dělal tobě

Zachovávej svobodu svoji a cti svobodu druhých

Važ každé slovo, které vyslovíš, slovem můžeš pohladit, uzdravit, ale také ublížit

Tvé slova a činy mají být v souladu

Jen v čisté mysli se mohou rodit čisté myšlenky

Jen to čemu věříš se ti může podařit

Jen to co si dokážeš představit se může naplnit

Pomáhej jen tomu, kdo tě o to požádá a je připraven tvoji pomoc přijmout

Nektritizuj, nesuď, abys nebyl kritizován a souzen

Nesrovnávej se s druhými, buď sám sebou avšak  v pokoře

Buď v přítomnosti, přijmi minulost a neobávej se budoucnosti

Na nikoho se nevyvyšuj a před nikým se neponižuj

S Láskou Dejvá Li

 

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 28. 6. 2016

Milovaní,

doba, kterou nyní prožíváte, je významná, náročná, energeticky silná…. vše se nyní projevuje velice silně, až ostře, Život strhává masky těm, kdo se pomocí masek za ně skrývají, aby schovali vlastní strach,slabost, vlastní touhu po moci, svoje pokrytectví a zlobu…. Kdo si nyní nasazuje masku, brzy pozná, že mu to není nic platné, že maska mu bude stržena a bude odhalena jeho pravá tvář, jeho skutečný záměr a cíl….

Nebojte se být opravdoví, ale buďte také ostražití, bdělí: nepředpokládejte naivně, že druzí jsou stejně čistí a opravdoví jako vy… nebuďte podezřívaví, jen ostražití a uvážliví….

Nečekejte, že vám vaše přání budou plnit druzí, ale plňte si svá přání sami…. nečekejte, že vás ocení druzí, ale oceňujte pokorně sami sebe… nečekejte, že vás někdo učiní šťastnými, ale pracujte na svém štěstí sami…… neberte zodpovědnost za to,za  co ji nemáte, ale buďte zodpovědní tam kde to je přirozené….. nenechte se nikým omezovat a nikoho neomezujte, učte se respektu k sobě a druzí vás budou respektovat…buďte tolerantní a svobodní, nezapomínejte na chvíle, kdy se vzdálíte od druhých, do samoty, nejlépe v přírodě, blízko Zemi… tam setrvávejte ve svém středu, nořte se do vlastního nitra, tam hledejte odpovědi na otázky, které si kladete.

Chovejte se láskyplně ke svému tělu, učte se zklidňovat svoji mysl, nebraňte svým emocím, jděte cestou mírného středu a váš život bude bez zbytečných zvratů a konfliktů.

S Láskou Dejvá Li

Poselství Světelného průvodcce Dejvá Li 20.92015

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li      20. září 2015

Milovaní,

letošní nastupující podzim má zesílenou energii “sklizně”….tedy projevení zákona příčiny a následku….. jak se to tedy projeví a bude se nadále projevovat energie sklizně?

Bude se projevovat u každého jednotlivce, u každé rodiny, každé skupiny, každého národa, každého státu a to zcela přirozeně:

Co jednotlivec, rodina, skupina, národ, stát…. v Minulosti  zasel, zcela konkrétního… svými skutky, svými slovy, svými myšlenkami….a jak se o to staral, zda s vědomím zodpovědnosti, s vědomím pokory, poctivě, přičinlivě…..nebo zda ani nezasel a chystá se sklízet na polích sousedových…to vše se v životě nyní projevuje….

Projevuje se a bude se projevovat i zákon příčiny a následku celých Generací…. proto se celý svět dává do pohybu, ale tento pohyb nemá být zmatkem a zmarem…pokud  svobodní a zodpovědní, vzdělaní lidé pochopí, jak se k pohybu zachovat……začne se měnit Řád světa do opravdu přirozených a zdravých poměrů…..

Sklizeň se bude projevovat také tak, že bude prověřována opravdová lidskost, opravdová tolerance, opravdová pokora, opravdová zodpovědnost, opravdová svoboda…. a pokud se pod pojmem lidskosti, tolerance , pokory, svobody bude ve skutečnosti skrývat strach, sobectví, touha získat výhody na úkor někoho jiného,  manipulovat druhými, bude se samotný Život otřásat v základech…. nikoliv z trestu, ale pro prozření a uvědomění si opravdové hodnoty lidského života, opravdové hodnoty lidských vztahů založených na vzájemné úctě, pomoci, respektu, čistotě…

Pokud budete podléhat vášním, manipulaci, strachu, agresivitě, budete sklízet vášeň, manipulaci, strach, agresivitu…

Každý den se probouzet s vědomím vděku za podmínky, ve kterých žijete, každý prožít tak, abyste si mohli večer před usnutím říci: prožil jsem tento den nejlépe jak jsem mohl, ovlivňil jsem to co jsem ovlivnit mohl, mé svědomí je čisté, moje mysl je klidná, v srdci pociťuji Lásku….. a toto přeji také všem ostatním……

Je doba, kdy se máte učit říkat ANO v pravou chvíli…. a říkat NE v pravou chvíli… nečekejte, že vám někdo řekne, co je a co není ta pravá chvíle… to je jen na vás každém, abyste to rozeznali…proto buďte bdělí, rozvážní, smělí a láskyplní.

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny! Amen

 

 

Poselství Dejvá Li březen 2015

Poselství  Světelného průvodce Dejvá Li 19.3.2015

 

Milovaní,

 

opět začíná nový rok podle energie Vesmíru, na Zemi začíná nové jaro.

 

Začátek tohoto jara bude o to silnější, že zároveň Měsíc téměř zastíní Slunce.

Slunce a Měsíc nejsou nepřátelé, nejsou protivníci.

Oba hrají důležitou roli ve Vesmíru, oba svojí energií ovlivňují dění na Zemi, ovlivňují lidský život.

 

Slunce Vám dává světlo, teplo, Měsíc prosvětluje temnotu noci, určuje cyklus žen, cyklus přírody, cyklus rození…

Slunce je jako Váš otec, Měsíc je jako Vaše matka…oba jsou nezastupitelní, role každého je odlišná, když mezi matkou a otcem je soulad, láska, vzájemně se doplňují, dávájí dítěti vše co potřebuje, dítě prospívá , uzavírá se magický trojúhelník: dítě, matka, otec. …všichni si předávají energii vzájemně, energie plyne od jednoho ke druhému, vše je plynule v pohybu, vše se rozvíjí, všichni prospívají, obohacují se….a toto je dokonalost.

 

Období, kdy začíná jaro, nový rok v přírodě, vše znovu začíná, rodí se, dere se na svět a ohlašuje: tady jsem, jsem to já..!!! Haló!! Matko!!  Haló!! Otče!!! Tady jsem, berte mě na vědomí, respektujte mě, milujte mě!!!

 

Matka Měsíc se nyní postaví před otce Slunce a učí ho pokoře: můžeš být vidět, můžeš konat, ale nezapomínej, že i já, i když ve dne, kdy ty jsi pánem, mohu se ohlásit, že jsem… a tím, že tě zakryji, podněcuji naše Dítě, aby si nás obou všimlo, aby si uvědomilo, jak důleitý je vzájemný respekt, vzájemná spoluráce, soulad, souznění… jen to přináší prospěch všem!

 

Proto je čas vhodný k tomu, abyste  si Vy lidé uvědomovali důležitost vzájemného respektu, spolupráce, souladu, souznění. Abyste Vy lidé pochopili roli matky a otce, posvátnost magického rodinného trojúhelníku, trojúhelníku Lásky, Víry, Naděje.

 

Jen Láska je schopná skutečné Víry, která má zdroj v Srdci, jen Víra je nositelkou Naděje, jen Láska má schopnost udržovat Víru a Naději!

 

Zastavte se ve Vašem shonu pohlédněte k obloze na Otce Slunce a Matku Měsíc, buďte milovaným a milujícím Dítětem, učte se respektovat, spolupracovat, souznít!

 

S Láskou Dejvá Li

Poselství Dejvá Li

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  3.11.2014

 

Milovaní,

 

doba, kterou nyní prožíváte není jednoduchá, klade na Vás všechny velké nároky, protože na druhé straně Vám všem hodně nabízí, otevírají se zcela nové šance.

 

Vše to nové, přínosné, ale budou moci využít a mít z toho prospěch jen ti, kdo budou postupně a vědomě, beze strachu, bez očekávání, odcházet z cesty podmaňování se moci druhých, a také z cesty podmaňování si druhé…

 

Cesta podmaňování je cestou, na které je mnoho překážek: musím, nesmím, nedokážu, nedostanu, nepodaří se, neupěji, nejsem dokonalý, nejsem milovaný, nejsem hoden lásky, nejsem důležitý…… je to cesta, kdy Vás minulost vašich zkušeností, minulost okamžiků, kdy jste byli hodnoceni, kdy jste se hodnotili, kdy jste necítili podporu, kdy jste si o podporu nedokázali říci, kdy jste se cítili bezmocní, osamocení a smutní…..kdy jste chyby, které jsou kamínky na cestě kupředu zaměňovali za viny, které přinášejí jen křivdu a nelásku, kdy jste nedokázali žít s odpuštěním, odpuštěním na záklaě vlastního rozhodnutí a pochopení, že vina a křivda, zloba a nenávist, touha po odplatě neprospívá nikomu a ničemu….

 

Cesta nová, je cestou odvahy, otevřenosti, cestou upřímnosti, která se projevuje tím, že si začínáte uvědomovat vlastní vnitřní sílu, která nesouvisí s ničím ani s nikým, která je ve Vás od okamžiku, kdy jste se porpvé nadechli….. Vaše vnitřní síla spočívá v uvědomování si schopnosti tvořit vlastní život podle vlastních představ, podle vlastních schopností a možností, které jsou ve skutečnosti neomezené. To jen Vy v řetězech minulých nezdarů, neůspěchů, v řetězech potřeby být oceňován ale i kritizován, v řetězech potřeby cítit zájem o sebe z okolí, podřizovat se pro malý kousek pozornosti od druhých, podřizovat se potřebám druhých a odsouvat potřeby vlastní…. to vše jste mnohokrát zažili v minulosti a těchto zkušeností, pocitů a myšlenek jste plní. A proto není ve Vašem životě místo pro zcela nové, jasné myšlení, myšlení bez omezení, bez pochybností o sobě a o možnosti žít v hojnosti, radosti, štěstí a zdraví. Jen to, co máte v mysli můžete žít…. pokud je Vaše mysl plná starých myšlenek, je omezená a nedokáže se otevřít myšlenkám novým…proto svoji mysl očišťujte, zbavujte se nepotřebných a omezujích myšlenek, nebojte se myšlenek nových!

 

Učte se nyní zaměřovat na vlastní vnitřní sílu, učte se ji rozvíjet a používat. Učte se zcela nesobecky a bez pokrytectví naplňovat své vlastní potřeby, realizovat své vlastní sny a tužby. Teprve až pochopíte, že nejdůležitější tvor na světě jste Vy, teprve až přijmete život jako umění tvořit a radovat se z toho tvoření, potom budete schopni milovat někoho dalšího kromě sebe, potom budete rozvíjet schopnost souznění a spolupráce, potom bude Váš život naplněn harmonií a štěstím.

 

Propusťe vlastní minulost a otevřete se prožívání přítomného okamžiku, který je krůčkem k vaší šťastní budoucnosti!

 

S láskou Dejvá Li

 

Poselství Dejvá Li

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li………………………29.1.2014

 

Milovaní,

nezapomínejte v období zimy na to, že i vy jste součástí přírody, dívejte se kolem sebe, jak na zimu reagují zvířata a rostlinná říše.  Zima je obdobím, kdy je méně světla a více chladu. Sluneční paprsky jsou slabší a nezáří tak často, jako na jaře a v létě….nedostatek slunečního světla má vliv i na vaši náladu, na vaše zdraví. Nenahradí ho umělé osvětlení. Nezapomínejte si Světlo udržovat v sobě, obracením se do vlastního nitra, do Srdce, uvědomujte si za co vše můžete být Životu vděční, pěstujte si důvěru v sebe, v pokoře,v zodpovědnosti a svobodě. Toto pomáhá rozšiřovat prostor Světla ve vás a v prostoru, ve kterém se pohybujete. Jakoby vy jste se stávali tím zdrojem Světla, jakobyste vy byli tím Sluncem.

Chlad, který přináší období zimy můžete zmírňovat tím, když budete v sobě rozvíjet vroucnost, schopnost být opravdu citliví, projevujte své city, nestyďte se za ně.

Učte se vnímat krásu přítomného okamžiku, prožívat ho naplno a vědomě. Cokoliv děláte, dělejte na základě toho, že si uvědomujete, že jste se sami rozhodli to udělat…. Nic neděláte ve skutečnosti z donucení, ani kvůli někomu druhému… to si jen myslíte a mysl vás v  tomto klame… ve skutečnosti vše co děláte, děláte, protože jste pro to rozhodli, třebaže pod tlakem zvenčí, ale přeci jen rozhodli….jste svobodní ve svých rozhodnutích.

Učte se vnímat skutečný smysl slov, která používáte, zkuste používat slova uvážlivě, protože energie vyřčeného i napsaného slova je velice silná. Používejte slova děkuji, ano…. Tato slova přináší energii vyrovnanosti, štěstí a hojnosti. Chvalte a oslavujte život projevováním díků, vděčnosti a přitakáním životu!

S Láskou Dejvá Li

Poselství světelného průvodce Dejvá Li 9.10.2013


Milovaní,

Učte se udržovat ve svém životě radost a smát se, aniž byste k tomu potřebovali nějaký důvod.

Radost v sobě nese energii vděčnosti, naděje, důvěry, bezpečí a jistoty. A proto člověka  udržuje ve stavu zdraví, svěžesti, má léčivé působení.

Miminko, když spatří matku, začne se usmívat! Jaký k tomu potřebuje důvod? Prakticky žádný… jen pociťuje radost z přítomnosti matky, která mu poskytuje péči, sytí ho, stará se o to, aby netrpělo chladem, aby mělo vše co potřebuje. A  miminko se cítí bezpečně, má radost, tak ji vyjadřuje smíchem.

Dítě, dokud je malé,  často se směje, aniž by byl nějaký důvod. Prostě přirozeně vyjadřuje svoji radost z maličkostí, z prožitků, které se mohou zdát dospělým , kteří přirozenou schopnost radovat se ztratili, bezvýznamné, hloupé…

Zkuste ráno, hned po probuzení se usmát… ne něčemu, ne na někoho, prostě se jen usmát!

Podruhé se usmějte na svůj obraz v zrcadle a pokuste se nehodnotit jak vypadáte…

Potřetí se usmějte při přípravě snídaně…

Počtvrté se usmějte na toho, koho potkáte, když vykročíte ze dveří….

Popáté se usmějte třeba při příchodu do zaměstnání…

Pošesté se usmějte při vykonávání běžných věcí, které děláte….

Posedmé se usmějte…

Poosmé se usmějte…

Podeváté se usmějte…

…a když je vám smutno, vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se smáli….

..když vás něco trápí, vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se smáli…

..a smějte až vás bude bolet břicho, až vám potečou slzy, radujte se z maličkostí, buďte svěží a zdraví!

 

S Láskou Dejvá Li

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 8.8.2013

Milovaní,

 

období, které právě prožíváte není nikterak jednoduché, ale je nutné vše, čím nyní každý jednotlivec, skupina, společnost procházíte, přijmout a prožít tak, aby Vás prožité zkušenosti posunuly směrem k sobě samému, k Životu jako Daru….

To, co se děje kolem Vás, se zároveň odehrává na Vaší vnitřní úrovni. Možná to nedokážete rozeznat, možná si to ještě neuvědomujete….

Změny, které život nyní přináší samozřejmě přinášejí s sebou zdánlivé potíže, komplikace, překážky, také ztráty, nezdary a neúspěchy. To je jen zdánlivé… to proto, že některé zkušenosti vyhodnocujete z hlediska okamžitého , pomíjívého.. pod okamžitým, pomíjivým prožitkem se skrývá často veliká šance zbavit se některých vlastních omezení, strachů, obav, poznat co se ve Vašem nitru ukrývá, možná nádherný potenciál, který zatím nedokážete rozeznat, který zatím nedokážete využít.

Cestou jak toto období prožít tak, aby Vám to přineslo prospěch, je cesta mírnosti, cesta středu, cesta vděčnosti a Lásky. Tato cesta je pozvolná, nikam nechvátá, nespěchá, jsou na ní i pozastavení, různé odbočky, křižovatky, ale přesto Vás vede k pochopení sebe sama, k pochopení druhých, k pochopení života a jeho souvislostí.

Na této cestě se zmenšuje prostor boje, hodnocení, kritiky, odsuzování, obviňování, obav a zklamání. Prostor svobody, přijetí, pochopení, zodpovědnosti, spolupráce, sdílení a radosti se zvětšuje. Tato cesta je cesta minimálních výkyvů. je to cesta vyrovnanosti. K tomuto Vám může pomáhat zklidňování mysli, seznamování se s vlastními emocemi, jejich přijetí, pochopení a následná změna těch emocí, které Vás omezují v emoce, které Vás naopak osvobozují.

Uvědomujte si zodpovědnost za vlastní život, za vlastní zdraví, za vlastní štěstí a spokojenost…. učte se být laskaví na sebe a na  druhé, starejte se o své tělo a jeho přirozené potřeby, starejte se o svoji Duši a její potřeby, starejte se o svoji mysl a rozvíjejte ji. Uvádějte do souladu rozum a pocity, jsou to přátelé, nikoliv nepřátelé.. jejich spojení Vám přinese prospěch.  Využívejte každé příležitosti kdy můžete pociťovat vděk, to je cesta  , která se před Vámi nyní otevírá.

 

S Láskou Dejvá Li 8.8.2013

Poselství Dejvá Li 4.6.2013

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  4.6.2013

 

Milovaní,

Možná nyní prožíváte nelehké období, možná kolem sebe vnímáte obavy, pochybnosti, tíhu života. Možná vnímáte jak příroda nemilosrdně zasahuje do života některých lidí.

Vězte, že příroda není nemilosrdná…. Příroda je veliký celek, který zahrnuje celé bytí, vše živé i neživé, nejen Vy lidské bytosti jste její součástí, ale také všichni živočichové, všechny rostliny, kameny, stromy, rostliny…také Voda je součástí přírody, je jedním ze základních živlů, které tvoří Vaše fyzické tělo, bez vody nemůže lidská bytost existovat na fyzické úrovni. Vaše buňky jsou tvořeny vodou, Vaše emoce jsou spojeny s živlem Vody. Voda je životodárná, voda  osvěžuje, ochlazuje, uklidňuje…

Pokud máte pocit, že teď je voda něčím, co komplikuje lidem život, mýlíte se. Lidé si komplikují život sami. Tím, jak se vnímají: člověk není ničím více, než nejmenší živočich, než nejmenší rostlinka, než nejmenší kámen. Vše má v řádu Přírody své místo, nezastupitelné. Pokud si Vy lidé myslíte, že příroda a její součásti jsou tu jen pro Vás, pro uspokojování Vašich potřeb, velmi se mýlíte.  Příroda Vám dává vše, co potřebujete k zachování  a rozvíjení Vašeho života. Ale pokud budete z přírody jen brát, do přírody budete odhazovat jen odpadky, bez ohledu na to, že to přírodu zatěžuje a ničí, budete jako ten kdo si vyleze na strom a začne řezat větev na níž sedí…

Voda nyní ničí některé Vaše výtvory, můžete mít pocit, že je to škoda. V určitém smyslu to škoda je, ale na druhé straně možná přikládáte větší význam věcem, než je zdrávo, možná více než sebe, svoji osobnost, své vztahy, své poznání  rozšiřujete své majetky…

Mít příjemný domov je zcela přirozené, každý tvor si buduje a ochraňuje své hnízdo, svoji noru. Ale pokud příroda, živly jeho noru zničí, jde a na jiném bezpečnějším místě se vybuduje novou. Nelituje práce, energie, prostě to tak přijímá, dělá to, k čemu ho Bytí směřuje.

Pokud budete na přírodu, na živly žehrat, nepřinese Vám to prospěch. Pokud si pod bolestnými zážitky, které zničení některých věcí při povodních přinese, začnete přehodnocovat co je více a co méně ve vašem životě podstatné, můžete nastolovat rovnováhu mezi sebou a přírodou, také mezi sebou a dalšími lidmi.

Nedávno byly v Praze vystaveny svatováclavské relikvie… vyzařují mocnou energii, možná tím, že se objevily a mnozí je mohli vidět na vlastní oči, mohli ucítit jejich vyzařování, má něco lidem sdělit. …Možná to, že si mají vážit všeho, co jim Země poskytuje, že mají ochraňovat především život, ale život jako celek, nejen život lidský, ale vše živé včetně všech živočichů, rostlin, kamenů, stromů, také vod, vzduchu a ohně… pokud budete žít v souladu se všemi živly, budete je rozumně a pokorně využívat ku prospěchu osobnímu, ale i ku prospěchu celku, bude Váš život klidnější, láskyplnější, harmoničtější.

Prosím, nežehrejte na Vodu, děkujte jí, že dává možnost zachovávat život, zkuste něco ve svém životě přehodnotit, změnit, to Vám přinese celkový prospěch.

S Láskou Dejvá Li